Planer.edu.pl wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.OK

MATURA 2024

Planer maturalny - planer.edu.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulamin obowiązuje od 1 września 2022 roku.
 2. PolskiePortale.pl, Procesor - "PolskiePortale.pl" Sp. z o.o., ul. Storrady-Świętosławy 1, 71-602 Szczecin, KRS 79761, NIP PL 9552025793, REGON 812410821, Kapitał zakładowy: 51.000 zł (wpłacony w całości).
 3. Aplikacja - usługa działająca on-line pod adresem planer.edu.pl udostępniona do korzystania na zasadach odpłatnej, niewyłącznej licencji dostępowej.
 4. Szkoła, Administrator (Administrator Danych Osobowych) - instytucja oświatowa przeprowadzająca państwowy egzamin maturalny, posiadająca kod OKE.
 5. Użytkownik - pracownik szkoły korzystający z Aplikacji na warunkach określonych w regulaminie.
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Regulamin określa warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratota za pomocą Aplikacji oraz procedury postępowania reklamacyjnego.
 8. Regulamin określa prawa i obowiązki PolskiePortale.pl oraz Szkoły związane z wykonaniem zawartej umowy.
 9. Do skorzystania z aplikacji wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz dowolna przeglądarka internetowa w aktualnej wersji.

§ 2 Licencja dostępowa do Aplikacji

 1. Cena zakupu licencji dostępowej bez rabatu wynosi 500 zł brutto (cena w PLN, zawiera 23% VAT).
 2. Licencja dostępowa ważna jest od 1 września do 30 czerwca, na dany egzamin maturalny.
 3. Użytkownik, wyłącznie w imieniu Szkoły, składa zamówienie na zakup licencji drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie planer.edu.pl.
 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia wraz ofertą PRO FORMA zawierającą dane PolskiePortale.pl, Szkoły, cenę oraz numer rachunku bankowego zostanie wysłane na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza zamówienia.
 5. Użytkownik otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie aktywacji dostępu wraz z linkiem umożliwiającym ustalenie hasła.
 6. Do czasu zaksięgowania opłaty za licencję, na rachunku PolskiePortale.pl, Aplikacja działa w ograniczonym zakresie (m.in. bez możliwości pobierania danych i generowania wydruków).
 7. Z chwilą otrzymania przez PolskiePortale.pl płatności za złożone zamówienie dodchodzi do zawarcia, pomiędzy PolskiePortale.pl i Szkołą, umowy zakupu licencji na korzystanie z Aplikacji.
 8. Wykonanie płatności jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, którego treść dostępna jest na stronie planer.edu.pl/regulamin oraz jako załącznik do oferty PRO FORMA.
 9. Zamówienie nie opłacone w terminie, określonym w dokumencie PRO FORMA, przestaje wiązać każdą ze stron a dostęp do Aplikacji zostaje zablokowany.
 10. Z chwilą otrzymania przez Administratora płatności zostaje wystawiona faktura VAT, która zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika.
 11. Faktura papierowa będzie wysłana na adres szkoły, jeśli podczas składania zamówienia nie została zaznaczona opcja eko faktury.
 12. Po wygaśnięciu licencji dostępowej zostanie wystawiona oferta PRO FORMA zawierająca propozycję przedłużenia licencji na kolejny egzamin maturalny.

§ 3 Warunki licencji

 1. Licencja uprawnia do korzystania z Aplikacji dowolnej liczbie pracowników Szkoły, na dowolnej liczbie komputerów.
 2. Licencja udzielona Użytkownikowi przez PolskiePortale.pl nie obejmuje prawa do:
  1. udostępniania Aplikacji osobom trzecim poprzez udzielenie dostępu w jakikolwiek sposób,
  2. utrwalania Aplikacji na komputerze lub nośnikach danych,
  3. wprowadzania jakichkolwiek zmian w kodzie Aplikacji,
  4. podejmowania prób obejścia, przełamania lub usunięcia zabezpieczeń zastosowanych w Aplikacji.
 3. PolskiePortale.pl dołoży wszelkich starań aby dostęp do Aplikacji był możliwy w każdym czasie podczas trwania licencji.
 4. PolskiePortale.pl zastrzega sobie prawo do przerw związanych z konserwacją Aplikacji lub wgrywaniem aktualizacji - czas i termin przerw będą tak wybierane aby powodowały jak najmniejsze utrudnienia dla Szkoły.
 5. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, dane zawarte w programie nie zastępują papierowych deklaracji, a co za tym idzie sprawdzenie danych wysyłanych do OKE musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi procedurami z uwzględniem dokumentów źródłowych.
 6. PolskiePortale.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Aplikacji wynikające z naruszenia Regulaminu przez Użytkownika a także z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

§ 4 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z działaniem Aplikacji.
 2. Reklamację należy składać na adres e-mail planer@planer.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby PolskiePortale.pl.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać dane szkoły oraz opis zastrzeżeń i uwag.
 4. PolskiePortale.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.
 5. W przypadku uznania reklamacji PolskiePortale.pl wprowadzi potrzebne korekty w funkcjonalności Aplikacji.
 6. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, odpowiedzialność PolskiePortale.pl za powstałe szkody ograniczona jest do wysokości wniesionej opłaty licencyjnej.

§ 5 Rozwiązanie umowy

 1. Umowa wygasa z upływem czasu trwania licencji dostępowej.
 2. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy po wcześniejszym wezwaniu PolskiePortale.pl do należytego wykonania umowy. W przypadku skutecznego rozwiązania umowy Szkole przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia licencji.
 3. Oświadczenia woli dotyczące tego paragrafu mogą być składane drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej stron.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator powierza dane osobowe Procesorowi z chwilą importu danych do systemu planer.edu.pl.
 2. Powierzone dane są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby funkcjonowania aplikacji planer.edu.pl.
 3. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Po wygaśnięciu licencji dane uczniów, deklaracji oraz zespołów mogą być usunięte przez Administratora lub zostaną usunięte automatycznie w ciągu 30 dni.
 5. Dane są przetwarzane na serwerach zlokalizowanych na terytorium Polski.
 6. Szczegółowe zasady powierzenia danych reguluje dodatkowa umowa powierzenia danych zawierana pomiędzy Administratorem a Procesorem.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany regulaminu są podawane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na stronie planer.edu.pl/regulamin.
 2. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmian, ma on prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu części wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia licencji.
 3. Wszelkie spory pomiędzy PolskiePortale.pl i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy co do siedziby PolskiePortale.pl.
 4. Miejscem wykonywania umów zawartych na podstawie tego regulaminu jest siedziba PolskiePortale.pl.